Allmänna villkor

Vi på Kvick.it har tagit fram dessa Allmänna villkor för att de ska utgöra grunden för ett gott samarbete mellan dig som kund och oss på Kvick.it. Vår ambition är att alltid leverera affärsmässig rådgivning av högsta kvalitet.  

Vi rekommendera att du tar dig tid att läsa igenom dessa Allmänna villkor. Har du några frågor om innebörden av dessa Allmänna villkor är du alltid hjärtligt välkommen att kontakta oss på Kvick.it. 

Inledning 

1.1 Dessa Allmänna villkor för företag tjänster (härefter Allmänna villkor) gäller för all rådgivning och tjänster som Kvick.it AB (559355-5310) (härefter Kvick.it, vi eller vår) tillhandahåller dig som kund (härefter kund, du eller dig), med undantag för tjänster som uttryckligen lyder under separata villkor. Genom att anlita Kvick.it godkänner du som kund dessa Allmänna villkor i sin helhet. Eventuella avvikelser från de Allmänna villkoren ska avtalas skriftligen. 

1.2 Avtalspart är Kvick.it och inte någon annan till Kvick.it knuten juridisk eller fysisk person. Detta gäller även om det är din uttryckliga eller underförstådda vilja att uppdraget ska utföras av en eller flera särskilda personer inom Kvick.it. All personal på Kvick.it, oavsett befattning, eller övriga personer som anlitas av Kvick.it omfattas av dessa Allmänna villkor och har inget individuellt juridiskt eller ekonomiskt ansvar i förhållande till dig som kund, om inte annat följer av tvingande lagstiftning.   

1.3 Kvick.it förbehåller sig rätten att ändra innehållet i dessa Allmänna villkor. Ändringar i dessa Allmänna villkor gäller endast för uppdrag som inletts efter den nya versionen av Allmänna villkor publicerats.  

1.4 Dessa Allmänna villkor har upprättats på svenska och omfattar även tjänster som tillhandahålls på annat språk.   

Tjänsten

2.1 Du som kund anlitar Kvick.it genom att ställa en skriftlig eller muntlig förfrågan om en viss affärsrelaterad tjänst. Efter mottagen förfrågan lämnar Kvick.it en skriftlig uppdragsbekräftelse.  

2.2 Innehållet och omfattningen av uppdraget ska definieras i den skriftliga uppdragsbekräftelsen. Uppdragets karaktär och omfattning kan ändras under uppdragets gång med bakgrund av instruktioner från dig som kund. Kvick.it har rätt att utgå ifrån att den information och uppdragsbeskrivning du som kund lämnar är fullständig och korrekt.  

2.3 Det är Kvick.it som avgör hur uppdraget ska utföras med grundval av uppdragets karaktär och omfång enligt uppdragsbekräftelsen. Samtliga tjänster som tillhandahålls av Kvick.it utformas endast utifrån den information och uppdragsbeskrivning du som kund tillhandahåller oss för det specifika uppdraget. Du som kund kan därför inte använda dig av våra tjänster för andra ändamål än för det specifika ändamål för vilket rådet eller tjänsten tillhandahölls. 

2.4 All information i utkast är endast preliminär och du som kund kan inte förlita dig på annan information än den som återfinns i de slutgiltiga råd och tjänsterna som tillhandahålls.  

Sekretess

3.1 Kvick.it, och all anlitad personal, har tystnadsplikt vad gäller information som lämnats av dig som kund. Det innebär att lämnad information inte får lämnas till obehörig personal internt inom Kvick.it eller till utomstående. Information får lämnas internt till behörig personal som behöver informationen för att fullgöra sina arbetsuppgifter enligt uppdraget. Oförhindrad av första till tredje meningen, ovan, har Kvick.it rätt att använda informationen för egen del i process vid domstol eller skiljenämnd. 

3.2 Finns det ett behov att information ska lämnas till en utomstående person ska kundens skriftliga godkännande inhämtas först. Exempel på utomstående personer som kan behöva information är experter inom relevanta sakområden. 

3.3 Du som kund är skyldig att iaktta sekretess avseende affärsspecifik information om Kvick.it som du fått kännedom om under uppdraget och som inte är allmänt känd.  

Kommunikation  

4.1 Om du som kund inte lämnat oss andra instruktioner får vi kommunicera med dig och dina företrädare per e-post och internet även om det kan innebära säkerhets- eller sekretessrisker. Kvick.it ska iaktta försiktighet vid all kommunikation samt genom lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder verka för ett högt skydd av all kommunikation. Kvick.it har inget ansvar för skador som kan uppkomma genom sådan kommunikation. 

Immateriella rättigheter

5.1 Immateriella rättigheter, bl.a. innefattande upphovsrätt, till våra råd, tjänster och arbetsresultat tillhör Kvick.it men du som kund har rätt att använda dem för det specifika ändamål som är fastställt i uppdraget. Om inte annat skriftligen uttryckligen avtalats mellan parterna får inte dokument eller arbetsresultat, upprättade av Kvick.it, spridas till en allmänhet eller användas för marknadsföringsändamål.  

Uppdragsreferens

6.1 När ett uppdrag eller arbetsresultat blivit allmänt känt får vi i Kvick.it:s marknadsföring kortfattat lämna allmänt hållen information om vårt deltagande i uppdraget och andra allmänt kända uppgifter. Exempel på sådan marknadsföring är som referens på vår hemsida eller i offert och fakturaunderlag. Om vi har anledning att anta att du som kund kan reagera negativt på sådan marknadsföring ska vi begära ditt godkännande innan publicering. 

Frånträdande av uppdrag

7.1 Du som kund kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att begära att vi frånträder uppdraget. Begär du att vi ska frånträda oss uppdraget är du skyldig att erlägga betalning för de tjänster som vi har utfört fram till dess att begäran om frånträde är Kvick.it tillhanda. 

7.2 Kvick.it har rätt att med omedelbar verkan frånträda uppdraget om:  

  1. Du som kund trots påminnelse inte erlägger betalning för våra tjänster enligt dessa Allmänna villkor inom avtalad tid,
  2. Du som kund hamnar på obestånd och vi bedömer att det föreligger risk för att inte få betalning för erhållna tjänster enligt dessa Allmänna villkor,

iii. Samarbetet mellan dig som kund och vi på Kvick.it inte fungerar tillfredsställande sedan en tid tillbaka och det inte skäligen kan väntas förbättras. 

Personuppgiftshantering

8.1 Genom att anlita Kvick.it för ett uppdrag samtycker du som kund till att personuppgifter som lämnats, avseende företrädare för dig och eventuella ägare, kommer lagras och behandlas. Lagrade personuppgifter får inte användas för ett annat ändamål än att fullgöra Kvick.it:s förpliktelser enligt uppdraget samt skyldigheter enligt lagstiftning.  

8.2 Kvick.it behandlar personuppgifter konfidentiellt särskilt utifrån kundens behov av sekretess och utifrån skyldigheterna för en personuppgiftsansvarig enligt gällande dataskyddslagstiftning. 

8.3 Den registrerade vars personuppgifter hanteras av Kvick.it har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som hanteras om den registrerade. Förfrågan ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad. kunden har även rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter. 

Arvode och fakturering

9.1 Fakturering sker som huvudregel månadsvis med betalningstid om femton (14) dagar netto. Om inte annat skriftligen avtalats utgår arvode per arbetad timme enligt vid var tid gällande prislista. Kvick.it får utifrån uppdragets karaktär och omfattning justera timarvodet efter först begärt godkännande av kunden. 

9.2 På begäran av kunden ska Kvick.it göra en grov uppskattning av kostnaderna för ett uppdrag om inte annat uttryckligen anges skriftligen. En sådan uppskattning innebär inte ett fast pris och slutpriset kan justeras betydligt utifrån uppdragets karaktär och omfattning. 

9.3 Det fakturerade beloppet ska vara Kvick.it tillhanda senast den dag som anges på fakturan. Efter förfallodagen utgår förseningsränta enligt räntelagens (1975:635) bestämmelser. Kvick.it får debitera dig som kund för påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad betalning. 

9.4 Finns det mer än en (1) kund till ett uppdrag svarar kunderna solidariskt för betalningen av fakturerat belopp. 

9.5 Kvick.it är inte skyldig att acceptera att fakturan ställs till en annan person är kunden. Accepterar Kvick.it att faktura ställs till en annan person än kunden påverkar det inte på något sätt förhållandet eller uppdraget mellan Kvick.it och kunden. 

9.6 En försenad eller utebliven betalning kommer inte betraktas som en begäran om att avsluta uppdraget. Om det fakturerade beloppet inte är Kvick.it tillhanda på förfallodagen förbehåller sig Kvick.it rätten att inte utföra ytterligare arbete till dess att full betalning skett. 

Reklamation och klagomål

10.1 Om du som kund vill framföra ett klagomål om en tjänst som Kvick.it tillhandahållit ska du utan oskäligt dröjsmål vända dig direkt till verksamhetschef som ansvarar för uppdragets genomförande.  

10.2 Du som kund ska framställa begäran om reklamation senast trettio (30) dagar från det att du uppmärksammade felet i uppdragets genomförande. Begäran om reklamation kan inte framställas senare än nittio (90) dagar efter den sist utställda fakturan för uppdraget. En framställd begäran om reklamation befriar inte kunden från skyldigheten att betala för det utförda uppdraget.  

Ansvar och ansvarsbegränsning

11.1 Kvick.it ansvarar inte för ett visst resultat eller en viss utgång av uppdraget. kunden ska hålla Kvick.it skadelöst i förhållande till tredje part.  

11.2 Kvick.it ansvarar för skada som du som kund vållats till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från vår sida. Vårt ansvar är begränsat till femhundratusen (500 000) SEK för skador om inte annat uttryckligen skriftligen avtalats mellan Kvick.it och kunden.  

11.3 Kvick.it ansvarar inte för skada som uppkommer till följd av felaktigheter i information eller uppdragsbeskrivning från kunden.  

11.4 Kvick.it ansvarar inte för skada som uppkommer genom att du som kund använder våra råd, tjänster och arbetsresultat i något annat sammanhang eller för ett annat specifikt ändamål än det som uppgavs i uppdragsbekräftelsen.  

11.5 Kvick.it ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter bortom vår kontroll och som vi inte skäligen kunde känna till vid tidpunkten för uppdragsbekräftelsen och vars följder vi inte skäligen kunde ha undvikit eller på annat sätt övervunnet. 

11.6 Kvick.it har en ansvarsförsäkring som omfattar affärsmässiga tjänster enligt dessa Allmänna villkor. Vi är inte skyldiga att redovisa försäkringsskyddets storlek men vi kan på er begäran tillhandahålla ett intyg från vår försäkringsförmedlare som intygar att vi tecknat försäkring samt att försäkringsskyddet är marknadsmässigt.  

 

Tvistelösning 

12.1 Svensk rätt ska tillämpas vid tolkning eller tillämpning av dessa Allmänna villkor, uppdragsbekräftelse, uppdragsavtal, våra tjänster och vår rådgivning.   

12.2 Tvist med anledning av dessa Allmänna villkor, uppdragsbekräftelse, uppdragsavtal, våra tjänster och vår rådgivning ska i första hand lösas genom medling. Parterna ska gemensamt utse en (1) medlare. Kan inte Parterna enas om en medlare ska Malmös tingsrätt förordas att utse en (1) medlare åt parterna. Begäran om medling samt vad som kommuniceras mellan Parterna och deras företrädare under medlingen ska omfattas av sekretess och får inte utan den andra Partens uttryckliga skriftliga medgivande röjas för tredje part. Platsen för medlingen ska vara Malmö i Sverige och språket ska vara svenska.  

12.3 Om Parterna vid tvist inte lyckats göra upp i godo genom medling efter tjugo (20) dagar från och med första medlingstillfället ska tvisten avgöras genom stämningsansökan hos Malmös tingsrätt. 

12.4 Oavsett vad som stadgas i punkt 12.3, ovan, har Kvick.it rätt att väcka talan vid domstol avseende förfallna fordringar, alternativt att ansöka om betalningsföreläggande.